കൊച്ചി: പെയിന്റ് ചെയ്ത കാറുകളും ,ഓട്ടോ റിക്ഷകളും, ടു വീലറുകളുമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന കലാപ്രദര്‍ശനമായ