കൊച്ചി: വര്‍ണങ്ങള്‍ ചാലിച്ചെഴുതിയ കുഞ്ഞന്‍ നാനോ കാറുകള്‍, നൂറു നിറങ്ങളില്‍ ..